Ankara Yelken Kulübü Derneği Tüzüğü

ANKARA YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE 1 – DERNEĞİN ADI

Derneğin Adı : ‘’ ANKARA YELKEN KULÜBÜ DERNEĞİDİR ‘’dir.

Kısa Adı : ‘’ ANKARA YELKEN KULÜBÜ ‘’ dür.

MADDE 2 – DERNEĞİN MERKEZİ

Derneğin Merkezi ANKARA ‘dır. Dernek gerekli gördüğü hallerde şube açabilir.

MADDE 3 – DERNEĞİN AMACI, ÇALIŞMA KONULARI, ÇALIŞMA BİÇİMLERİ VE FAALİYET ALANLARI

 1. Derneğin amacı, denizcilik sevgisi ve yelken tutkusunun ülkemiz insanlarına aşılanmasıdır. Bu amaçla dernek aşağıdaki konularda ve biçimlerde çalışmalar yapar:
 2. Ülkemizde yelken ve su sporları yapma olanağı veren doğal göller ile baraj göllerimizden ve deniz kıyılarından yararlanarak uygulamalı denizcilik ve yelken eğitimleri verir.
 3. Amatör Denizcilik Seminerleri ve ilgili diğer konularda eğitim seminerleri açar.
 4. Yelkenli/motorlu tekne kullanımı, rüzgar sörfü ve IOM (Uluslararası Bir Metre) pratik eğitimleri verir.
 5. Temel Eğitimi almış ve beceri kazanmış kişilere yelken sporu yapma ve becerilerini geliştirme olanakları yaratır.
 6. Yelken sporu yanında sörf, kürek ve yüzme gibi diğer su sporlarını yapmak isteyenlerin de olanaklar ölçüsünde ehliyetli hoca ve antrenörler tarafından eğitilmelerini sağlar.
 7. Yelken Sporunun ve denizciliğin kamuoyuna tanıtılması ve sevdirilmesi için çalışmalar yapar.
 8. Çalışma konularında ulusal ve uluslararası yarışlar ve organizasyonlar düzenler, diğer kulüp ve kuruluşlarca düzenlenen yarış ve diğer organizasyonlara katılır.
 9. Sporcu yetiştirmek amacıyla çeşitli dönemlerde spor okulları açar.
 10. Dernek üyeleri arasında tanışma, kaynaşma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla geceler, piknikler, sportif organizasyonlar, kokteyller vb. düzenler.
 11. Aynı amaç için kurulmuş diğer dernek, vakıf ve federasyonlar ile işbirliğine girebilir veya bir araya gelen dernek, vakıf ve federasyonlar ile ortaklaşa kurulan federasyon ve vakıflara üye olabilir ve bu kuruluşlara aidat ödeyebilir.
 12. T.C. Anayasası, dernekler yasası ve ilgili diğer yasaların olanak verdiği ve/veya olanak vereceği her türlü üst kurumlar, birlikler ve federasyonlara katılabilir, amacına uygun olabilecek vakıflara katılabilir.
 13. Sosyal lokal ve tesisler için taşınır ve taşınmaz mallar edinebilir ve satılabilir, kiralayabilir. Bu mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir.
 14. Kendi konumuna uygun olarak ve gerektiği zaman, amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla, iktisadi ticari ve sanayi işletmeleri açabilir,
 15. Ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandığı kurabilir.
 16. Derneğin amacına uygun toplantı, balo, defile, folklor gösterileri, yarışlar, festivaller, gösteriler, geziler, kongre, seminer, konferans, sergiler, fuarlar organize edebilir ve düzenleyebilir.
 17. Derneğin üyelerine çalışma konularında bilgi sağlamak ve üyeler arasındaki iletişimi sağlamak amacına yönelik olarak bülten, dergi, gazete yayınlayabilir. Derneğin çalışmalarını duyurmak ve amacını geliştirmek için radyo ve televizyon programları hazırlar veya bu tür programlara katılır ve internet ortamında site kurmak yoluyla yayın yapabilir.
 18. Dernek, çalışma konularında yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösterir.

MADDE 4 – DERNEĞE ASIL ÜYE OLMA, DERNEĞE ONURSAL ÜYE OLMA, ŞART VE ŞEKİLLERİ

A- DERNEĞE ASIL ÜYE OLMA

 1. Ankara Yelken Kulübünün kuruluşu ile faaliyet amaçlarının lüzumuna inanarak kuruluşunu sağlayan kurucu üyeler ile bu amaçların gereğine inanan fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi derneğe üye olabilir.
 2. Ankara Yelken Kulübüne üyelik başvurusu, derneğin kendi üyelik başvuru formu doldurularak aday tarafından bizzat ve Tüzük okunarak yapılır. Genel Kurul tarafından belirlenen giriş aidatı ve yıllık üyelik aidatının tamamını yada sadece giriş aidatını yatıran ve bunu belgeleyen asıl üye adayı son 6 ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf ve Genel Kurula katılarak oy kullanma hakkı bulunan en az bir asıl üye referansı ile Ankara Yelken Kulübü Derneğine müracaat eder. Asıl üyeliği kabul edilen adaylar için gerekli kayıt ve kabul işlemleri Üyelik Komisyonu tarafından Yönetim Kurulu adına yapılır. Asıl üyeliğe müracaatı olumlu sonuçlanan adaya sicili 2000’den başlayarak numaratik devam eden asıl üye sicil numarası ile aynı numarayı taşıyan Asıl üye kimlik kartı verilir.
 3. Yazılı üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok 30 (otuz) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilmeyen adaylara kararın gerekçesini bildirme zorunluluğu yoktur. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
 4. Üyeliği Kabul edilmeyen asıl üye adaylarının başvuru esnasında yatırdıkları ücret 5 (beş) iş günü içerisinde kişinin banka hesabına geri yatırılır. Bankacılık Sisteminde olabilecek aksaklıklardan Ankara Yelken Kulübü sorumlu tutulamaz.
 5. Ankara Yelken Kulübü üyeliğinden kendi isteği ile ayrılıp tekrar asıl üye olmak isteyen adaylara eski sicil numarası verilir. Ankara Yelken Kulübü asıl üyelik kıdemlerinden ayrı kaldıkları süre tam olarak düşülür. Kıdemle ilişkili hizmetlerden yararlanma süresi buna göre hesaplanır.
 6. Aşağıdaki hallerden bir yada birkaçına haiz kişiler Ankara Yelken Kulübü’ne üye olamazlar.
  • Niteliği ne olursa olsun Ankara Yelken Kulübüne borcu olanlar,
  • Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olmayan yabancı uyruklular,
  • Yasalar ile derneklere üye olmaları yasaklanmış olanlar,
  • Kötü şöhret sahibi olanlar,
  • Cezaları tecil edilmiş veya affa uğramış olsalar bile, yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hapis cezası ile mahkûm olanlar,
  • Spor Genel Müdürlüğü (SGM) tarafından sportif müsabakalardan lisanslı sporcu olarak müsabık olma hakkından men edilenler.

B- DERNEĞE ONURSAL ÜYE OLMA

 1. Onursal Üyeler ayrı bir sicil defterine 1000’den başlayarak sıralı devam eden üye sicil numarası ile kayıt edilirler. Seçme ve seçilme hakları yoktur. Onursal üyelerin vefatı halinde eş ve çocukları onursal üyelik hakkından yararlanamazlar. Kulübün asıl üyelerinin kulübe olan mali yükümlülüklerinden muaftırlar.
 2. Ankara Yelken Kulübü’nün kuruluş ve yaşam amacına fikren ve manen katkıda bulunacağına kanaat getirilen toplumun yaşam alanlarından sanat, sanayi, ticaret ve kamunun seçkin kişileri ile Kulübümüzün lisanslı sporcularından milli sporcu olarak uluslararası yarışmalardan en az 5’ine katılan milli sporcular Yönetim Kurulu Kararı ile Onursal Üye olabilirler.
 3. Onursal Üyelik kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanı, Ankara Valisi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Denizcilik Müsteşarı, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı, Sahil Güvenlik Komutanı ve Kaymakam hiçbir merasime bağlı olmaksızın görevleri süresince derneğin onursal üyeleri gibi değerlendirilirler. Onursal üyeliğin sürekliliği için Yönetim Kurulu’nun teklifi durumunda bu maddenin 1 numaralı fıkrasında belirtilen Standart Onursal Üyelik prosedürü uygulanır.

MADDE 5 – ASIL ÜYELİKTEN ÇIKMA

KENDİLİĞİNDEN;

Üyelik için ilgili mevzuatta veya bu Tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

B- ÇIKMA İLE;

 1. Her üye önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkında sahiptir.
 2. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten çıkma, üyenin derneğe olan borçlarını sona erdirmez.
 3. Üyenin sahip olduğu maddi manevi bütün haklar ve sorumluluklar vefat ile sona erer.
 4. Her ne sebep ile olursa olsun üyelikten çıkan kişi üzerine zimmetli kulüp malını 30 (otuz) gün içerisinde teslim etmek zorundadır. Aksi durumda zimmete konu olan malın rayiç bedelinin 2 (iki) katı tutarını ödemek zorunluluğu vardır.
 5. Üyelikten ayrılanlar, Derneğin malvarlığı üzerinde hiç bir hak iddia edemezler.

MADDE 6 – ASIL ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

 1. Üyelikten çıkarılma Yönetim Kurulu’nun oy çokluğu ile aldığı karar ile olur.
 2. Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:
  • Tüzük hükümlerine aykırı davranışlarda bulunanlar,
  • Kulüp asıl üyeliğinden çıkarılmasını gerektiren suç işleyenler,
  • Üye olma şartlarını kaybedenler,
  • Haklarında Disiplin Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılma cezası kararı alınanlar.
 3. Her ne sebep ile olursa olsun üyelikten çıkartılan kişi üzerine zimmetli kulüp malını 30 (otuz) gün içerisinde teslim etmek zorundadır. Aksi durumda zimmete konu olan malın rayiç bedelinin 2 (iki) katı tutarını ödemek zorunluluğu vardır.
 4. Üst üste 2 (iki) kez yıllık aidat ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyen asıl üyeler, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.
 5. Üyelikten çıkarılanlar Derneğin malvarlığı üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.
 6. Ölüm dışında her ne sebeple olursa olsun Dernek üyeliğinden çıkan ve çıkartılan asıl üyenin tüm borçlarının tahsili için Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir. Ölüm halinde üyelik kendiliğinden son bulur.

MADDE 7 – ÜYELERİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ÜYELERİN HAKLARI;

Tüzükte belirtilen kısıtlamalar saklı kalmak koşuluyla;

 1. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.
 2. Üyelerin, Genel Kurul Toplantılarına ve kararların oluşması amacıyla yapılan görüşmelere ve oylamalara katılma hakkı vardır.
 3. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.
 4. Dernekten çıkan ve çıkarılan üyeler, dernek mal varlığından hak iddia edemez.
 5. Dernek çalışmaları yoluyla üyelere sağlanan bütün olanaklardan konulan kurallar ve uygulanan hükümler düzeyinde yararlanma hakkı vardır.
 6. Her üyenin Genel Kurul’ da bir (1) oy hakkı vardır. Üye; oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ;

 1. Türk Medeni Kanunu’ na, Dernekler Kanununa, dernek tüzüğüne, yönetmenliklerine, yönergelerine ve disiplinine uymak.

Her üye:

 1. Kulüp düzenine uymak ve Kulübe sadakat göstermekle,
 2. Üyelik sıfatından doğan görevlerini tüzük hükümleri çerçevesinde tam olarak yerine getirmekle,
 3. Kulübün sportif ve sosyal bütün faaliyet alanlarında, Ankara Yelken Kulübü’nün amaçlarına uygun davranmak amacın gerçekleşmesini güçleştirici ve engelleyici davranışlardan kaçınmakla,
 4. Yükümlülük ve görevin yerine getirilmesinde, hakların kullanılması ve borçların ifasında iyi niyet kurallarına uygun hareket etmekle,
 5. Tüzük ve Yönetmelik hükümleri ile Kulüp organlarının aldığı kararlara uymakla, yükümlüdür.
 6. Ödenti ve paylarını zamanında ödemek, yükümlülüklerini süresinde yerine getirmek.

MADDE 8 – DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. 1. Genel Kurul
 2. 2. Yönetim Kurulu
 3. 3. Denetim Kurulu
 4. 4. Disiplin Kurulu

MADDE 9 – GENEL KURUL NİTELİĞİ, OLUŞUMU

Genel Merkez Genel Kurulu, derneğin en yetkili karar organıdır. Genel Kuruldan en az 30 (otuz)gün önce üyeliğe kabul edilen asli asli üyelerin tamamından oluşur.

MADDE 10 – GENEL KURUL TOPLANMA ZAMANI

Genel kurul her 3 (üç) yılda bir Mart ayı içerisinde olağan olarak toplanır. Ancak, yönetim veya denetim kurullarının gerekli görmesi durumunda veya kayıtlı üyelerin 1/5’ inin (beşte bir) yazılı başvurusu ile olağanüstü olarak da toplanabilir.

MADDE 11 – GENEL KURULA ÇAĞRI

 1. Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, Yönetim kurulunca en az 15 (onbeş) gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 (yedi) günden az, 60 (altmış) günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması nedeninin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.
 2. Denetim Kurulunun veya dernek üyelerinin 1/5’ inin (beşte bir) yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel kurulu en geç bir ay içerisinde toplantıya çağırır. Genel Kurulda yalnız gündeme konulan maddeler görüşülür ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10’ inin (onda bir) talebi üzerine görüşülmesi istenen ek konuların gündeme getirilmesi zorunludur.
 3. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz.

MADDE 12 – TOPLANTI YERİ

Genel Kurul toplantıları, Yönetim Kurulunun uygun gördüğü bir yerde veya dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

MADDE 13 – TOPLANTI YETER SAYISI

 1. Genel Kurul dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise 2/3’ sinin (üçte iki) katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda her iki halde de ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim Kurulu ve Denetim kurulları üye tam sayısının 2 (iki) katından az olamaz.
 2. Genel Kurul toplantıları bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 14 – TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

 1. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.
 2. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
 3. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
 4. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazerun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
 5. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurula katılan her üyenin bir oy hakkı vardır, üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
 6. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
 7. Mahkemece kayyum atanması veya Medeni Kanunun 75.inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

MADDE 15 – TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10’i (onda bir) tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE 16 – GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Kurul derneğin en yetkili kurulludur. Genel Kurulda görüşülüp karara bağlanacak konular şunlardır:

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulunun ibra edilmesi,
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 6. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması, şubeler açılmasına karar verilmesi, federasyona katılması halinde katılacağı federasyonun tüzüğünde belirlenen sayıda temsilcilerin seçilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 7. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışında dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 8. Derneğin fesih edilmesi,
 9. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 10. Yönetim Kurulunca sunulan diğer tekliflerin incelenip karara bağlanması.

MADDE 17 – OY KULLANMA VE KARAR ALMA YÖNTEMLERİ

 1. Genel kurulda yapılacak oylama ve seçimlerin gizli veya açık olarak yapılacağı genel kurulda açık oylama sonucuna göre belirlenir.
 2. Gizli oylar, yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş ve içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
 3. Açık oylamada ise divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
 4. Geçerli oyların yarıdan bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.
 5. Her iki oylamanın süresi divan başkanı tarafından belirlenir.

MADDE 18 – MERKEZ YÖNETİM KURULU OLUŞUMU GÖREVLERİ VE TOPLANTILARI

 1. Genel Merkez Yönetim Kurulu, derneğin asli üyeleri arasından on üç asıl ve on üç yedek üye olarak üç yıl için genel kurulca seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.
 2. Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
 1. Derneğin yürütme ve temsil organı olarak, bu görevi kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirmek,
 2. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,
 3. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere yurtiçinde ve yurtdışında ziyaretlerde bulunmak,
 4. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak,
 5. Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 6. Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,
 7. Genel kurulun yetkisi ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek,
 8. Devlet tahvili, hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi satın almak,
 9. Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 10. Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, denetim kuruluna sunmak,
 11. Derneğe üye alınmasına ve çıkarılmasına karar vermek,
 12. Komisyonlar oluşturmak ve bu komisyonlara kendi aralarından seçeceği bir Yönetim Kurulu Üyesini Komisyon Başkanı olarak seçmek. Bu şekilde belirlenen üye dernek üyeleri arasından komisyonunda görev yapacak diğer üyeleri belirler ve 15 (onbeş) gün içinde Dernek Genel Sekreterine yazılı olarak bildirir. Bu komisyonların görev ve çalışma usulleri dernek yönetim kurulunca yönergeler ile belirlenir,
 13. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 14. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 15. Derneğin idari işlerini yürütme şekil ve esasları yönetim kurulunca hazırlanacak bir iç yönergeyle gösterilir. Yönetim kurulu, ilk toplantısında kendi arasında yapacağı bir seçimle bir yönetim kurulu başkanı, en az iki başkan yardımcısı, bir sayman, bir genel sekreterle mevcut komisyonlardan sorumlu üyeleri seçer. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa yönetim kurulu üye tamsayısının yarısının bir fazlası ile toplanır. Oy çokluğu ile karar alır. Geçerli özrü olmaksızın üç toplantıya katılmayan üye yönetim kurulundan kendiliğinden istifa etmiş sayılır. Yerine sıradaki yedek üye alınır.
 16. Dernek hizmetlerinin gerektirdiği ve görevlilerinin ücretli veya fahri olarak ve yeter sayıda istihdamı yönetim kurulu tarafından sağlanır.

MADDE 19 – YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE 20- DENETİM KURULU

Denetim kurulu, derneğin asıl üyeleri arasından üç asıl ve üç yedek üye olarak üç yıl için genel kurulca seçilir.

Denetim Kurulunun Görevleri

 1. Denetim kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
 2. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

MADDE 21 – DİSİPLİN KURULU

Oluşumu ve Çalışması

 1. Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından üç yıl için seçilen 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek üyeden oluşur. Üyeleri, görev süreleri içerisinde başka idari, sosyal ve teknik (Danışma Kurulu Üyeliği ve Hakemlik hariç) görev alamazlar.
 2. Asıl üyelerden boşalan üyelikler, yedek üyelerce doldurulur.
 3. Disiplin Kurulu üyeleri seçilmelerini müteakip yapacakları ilk toplantıda aralarından açık oyla bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Sekreter üye seçerler. Seçim sonucu Yönetim Kuruluna bildirilir. Disiplin Kurulu oturumları, birisi Başkan veya Başkan Yardımcısı olmak üzere çoğunluğu oluşturan en az 3 (üç) üyenin katılımı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak üye, mazeretini Disiplin Kurulu Başkanlığına yazılı olarak bildirir. Mazeret bildirmeksizin üst, üste 3 (üç) toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır. Disiplin Kurulu Başkanı bu durumu Yönetim Kuruluna bildirir.
 4. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı, Disiplin Kurulu toplantılarına katılabilir. Ancak oy hakkı yoktur.
 5. Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından veya üyelerin Yönetim Kurulu aracılığıyla veya doğrudan Kurula ulaştırdığı yazılı başvurular üzerine soruşturma açar. Müracaatın doğrudan Disiplin Kuruluna yapılması halinde, disiplin Kurulu başvurunun bir örneğini bilgi için Yönetim Kuruluna gönderir. Yönetim Kurulu isterse on (10) gün zarfında konuya ilişkin görüşünü Disiplin Kuruluna iletir. Disiplin Kurulu başvurunun alınmasından itibaren 15 (onbeş) gün içinde bir dosya açmak suretiyle soruşturmaya başlar. Disiplin Kurulu önce şikâyetlinin savunmasını ister. Şikâyetli 7 gün içerisinde savunmasını bildirir.
 6. Disiplin Kurulu yapacağı ilk toplantısında şikâyet dilekçesini ve varsa ekindeki belge ve bilgileri değerlendir. Soruşturma sebebiyle ilgililere çıkarılacak davetiye ve tebligatlar, ilgilinin Derneğe bildirmiş olduğu son adresine yapılır. Dernekteki kayıtlı adrese gönderilen tebligat geçerli tebligat sayılır. Gerekli gördüğü belgeleri taraflardan veya Derneğin yetkili organlarından talep ederek inceler. Yönetim Kurulu Disiplin Kurulu soruşturmasının yürütülmesi sırasında personel ve sair ihtiyaçlarını temin eder,
 7. Geçerli mazeretleri sebebiyle, Disiplin Kurulu’na gelemeyenlerin ifadeleri, görevlendirilen bir Kurul üyesi aracılığıyla bulundukları yerde alınabilir, ya da belirtilecek sürede ifadesini göndermesi muhataptan istenir.
 8. Disiplin Kurulu üyeleri, kendileri ve haklarında soruşturma açılan ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları ile müştekisi oldukları soruşturmalara katılamazlar. Bu gibi durumlarda Disiplin Kurulu Başkanı tarafından Yedek Disiplin Kurulu Üyelerinden biri bu soruşturmada görevlendirilir.
 9. Soruşturma tamamlandıktan sonra şikâyet olunanın son savunması alınır. Şikâyet olunan dilerse son savunmasını yapmaktan imtina edebilir. Soruşturmanın tamamlanmasıyla şikâyet olunan son savunmasını yapmak üzere çağırıldığı halde gelmediği, yazılı savunmasını göndermediği takdirde, Disiplin Kurulu dosya kapsamına göre en geç 15 (onbeş) gün içinde karar oturumu yaparak konu hakkında kararını verir ve ilgililere tebliğe çıkarır

Görevleri ve Yetkileri

Disiplin Kurulu,

 • a) Üyeler arasında ve Kulüp ortamında onur kırıcı ve incitici tutum ve davranışlarda,
 • b) Üyelerin huzurunu bozacak saygısızlık ve taşkınlıklarda,
 • c) Genel terbiye, görgü ve ahlak kurallarına aykırı tutum ve davranışlarda,
 • ç) Derneğin Tüzük ve diğer düzenlemelerine ve geleneklerine aykırı davranışlarda,
 • d) Derneğin kurumsal onuruna ve prestijine hâlel getirecek davranışlarda,
 • e) Üyelik onuruna ve gereklerine aykırı davranışlarda,
 • f) Üyeliğe başvuru sırasında veya üyeliği süresince yalan beyanda bulunulduğunun saptanmasında, olayın niteliğine ve ağırlığına göre belirtilen cezalardan birini uygular.

Disiplin Hükümleri,

Disiplin cezaları:

 1. Disiplin cezasını gerektirecek fiiller ve bu fiillere uygulanacak cezalar aşağıda gösterilmiştir:

a) Uyarı: Üyenin Dernek içinde veya dışında üyelere ve dernek çalışanlarına karşı davranışlarında kusurlu olduğunun yazılı olarak bildirilmesidir.

b) Kınama: Üyenin Tüzük ve Derneğin yetkili organlarının kararlarına uymaması veya uyarı alan kusurlu tutum ve davranışlarını sürdürmesi nedeniyle verilir.

c) Dernekten uzaklaştırma: Üyenin, Tüzük, Yönetmelik ve Yönetim Kurulunca yazılı olarak tespit edilen usul ve esaslara kasten uymamak; üyeler arasındaki birlik, dayanışmayı veya ortak huzuru bozucu hareketlerde bulunmak; Derneğe sadakat göstermemek veya Dernek geleneklerine, görgü kurallarına aykırı hareketlerde bulunmak; bir müessir fiil esnasında veya her ne surette olursa olsun üyeler veya çalışanların namus, haysiyet, şöhret, vakar gibi kişilik haklarına tecavüzde bulunmak; Derneğin amacına aykırı veya amacının gerçekleşmesini güçleştirecek ya da engelleyici davranışlarda bulunmak fiillerinden dolayı 1 aydan az, 1 yıldan fazla olmamak, üzere üyenin Derneğin her türlü bina ve tesislerine girmemesi ve tüm üyelik haklarından yoksun bırakılmasıdır.

d) Dernekten çıkarılma: Her ne surette olursa olsun, Derneğin kendisine tevdi ettiği para veya belgeleri veya kıymetli evrakı veya sair malları kendisinin veya başkasının yararına sarf etmek veya tüketmek veya satmak veya saklamak veya suiistimal etmek; Derneğe ait evrak, defter veya kayıtları tahrif veya yok etmek veya saklamak veya sahte evrak düzenlemek; Genel Kurul veya diğer organ seçimlerine hile karıştırmak; Derneğin ortak huzurunu ağır surette ihlal edecek davranışlarda bulunmak; Derneğin onuruna ve seçilmiş Organlarına veya bunların üyelerine sözlü, eylemli veya sosyal medya veya diğer ortamlarda yazılı saldırıda bulunmak ve üyeliğe başvuruda veya üyeliği sırasında yalan beyanda bulunmak fiillerinden dolayı üyenin ilişiğinin kesilmesidir

 1. Hakkında disiplin cezası verilen üyenin, bu cezaya karşı, kararın kendisine tebliğinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde, Yönetim Kuruluna dilekçe vermek suretiyle Genel Kuruldan Disiplin Kurulu kararının kaldırılmasını talep hakkı vardır.
 1. Disiplin Cezası gerektiren bir fiilin vukuundan itibaren 3 (üç) ay, içerisinde yazılı şikâyet olmazsa, şikâyet hakkı zaman aşımına uğrar ve bu zaman aşımı Kurul tarafından re’sen dikkate alınır.
 2. Disiplin cezası almış üye hakkında, 2 (iki) yıl içinde tekrar disiplin cezasını gerektirir bir fiil işlediğinde filin öngördüğü cezanın bir üst disiplin cezası verilir.
 3. Disiplin Kurulu Kararları özel defterine yazılarak üyelerce imzalanır. Bu kararlar icra edilmek üzere Dernek yönetim Kurulu’na bildirilir.

MADDE 22 – DANIŞMA KURULU

Danışma kurulu, derneğin üyelik yükümlülüklerini tam ve eksiksiz yerine getiren üyelerinden aşağıdaki niteliklerden en az birini taşıyan kişilerden yönetim kurulunca belirlenecek en fazla 5 (beş) kişiden oluşur:

 1. Üyelik süresi 3 (üç) yıldan fazla olan,
 2. Dernek organlarında halen görevde olan asıl üyeler,
 3. Önceki dönemlerdeki Yönetim Kurulu asıl üyeleri,
 4. Dernek onursal üyeleri,

Danışma Kurulu, Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde toplanarak kendi üyeleri arasından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Sekreter üye seçer.

Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun veya Denetleme Kurulunun veya Danışma Kurulu Başkanının çağrısı üzerine toplanır. Toplantının yer, gün ve saati ile gündemi en az bir hafta önce üyelerine bildirilir.

Danışma Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır ve özel defterine yazılıp imzalanır.

MADDE 23 – KOMODOR VE VİSKOMODOR

KOMODOR:

Komodor Yönetim Kurulu tarafında kulüp üyeleri içinden atanır ve görevden alınabilir. Derneğin sportif amaç ve faaliyetlerinin yürütülmesi için çalışmalar yapar. Bu amaç için programlar ve teklifler hazırlar. Yönetim Kurulunun onayına sunar. Bu konularda Yönetim Kurulunun toplantılarına katılır. Program ve çalışmalarını sürdürmek amacıyla Viskomodor, Filo kaptanları ve diğer teknik personel atanması için Yönetim Kuruluna öneriler sunar. Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Yönetim Kurulu başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile çalışır. Komodor kulübü onursal olarak temsil eder.

VİSKOMODOR

Viskomodor, Komodorun önereceği kulüp üyeleri içerisinden Yönetim Kurulu tarafından seçilir ve görevden alınabilir. Komodorun yardımcısıdır. Komodorun istifası veya ayrılması halinde ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar Komodorun yerine Viskomodor vekalet eder. Viskomodorun ayrılması halinde yine Komodorun önereceği kişiler içerisinden birini Yönetim Kurulu Viskomodor olarak görevlendirir. Ancak Komodorun ve Viskomodorun beraberce ayrılmaları halinde kulüp Yönetimi yeniden Komodorluk vasfına haiz bir üyeyi atar.

MADDE 24 – ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Genel kurulu izleyen 30 (otuz gün) içinde, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeler mülkî idare amirliğine bildirilir. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tâbidir.

MADDE 25 – AİDAT MİKTARI

Giriş Aidatı Miktarı:

Giriş aidatının miktarı her dönem için Genel Kurul kararı ile kararlaştırılır.

Yıllık Aidat Miktari:

Yıllık aidat miktarı 150 TL olup bu miktar Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir. Onursal üyeler aidat ödemezler.

MADDE 26 – DERNEĞİN GELİRLERİ:

Derneğin Gelir Kaynakları:

 1. Üye aidatı,
 2. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 4. Bağışlar ve yardımlar,
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.
 6. Dernekler mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak suretiyle, yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilirler. Nakdi yardımların bankalar aracılığı ile alınması zorunludur.

MADDE 27 – DERNEKÇE TUTULACAK DEFTERLER

Dernek aşağıdaki yazılı defterleri tutar:

 1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 • Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 • Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 • Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 • Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 • İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 • Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade aldıkları tarih bu deftere işlenir.
 1. Bilanço esnasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

a. Bu maddenin (1) Bendinin a, b, c ve f alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutuluyorsa da tutulur.

b. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli vergi usul kanunu ile bu kanunun maliye bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

MADDE 28 – GELİR VE GİDERLERDE USUL

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi 5 (beş) yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir. Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. Dernekler tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar, yönetmelikte düzenlenir. Bu defterlerin dernekler biriminden ya da noterden onaylı olması zorunludur. Gelirlerin toplanmasında POS cihazı yoluyla mail order sistemi uygulanması esastır. Onay belgesi düzenlenecek alındı belgesine iliştirilir. Gelir ve Giderler ilgili deftere sayman tarafından işlenir. Üyeden alınan aidat ve yardımlar, üye kayıt defterine Genel Sekreter tarafından işlenir ve muntazaman tutulur.

MADDE 29 – DERNEĞİN HARCAMALARI

Derneğin bütün harcamaları yönetim kurulu kararı ile yapılır. Ancak, yönetim kurulu, belirleyeceği bir sınırın altında kalan tutardaki harcamaları yapmak üzere bir ya da birkaç kişiye yetki verebilir. Derneğin paraları bankalarda dernek adına açılacak hesaplarda saklanır. Yönetim kurulu, bu hesaplardan para çekmek veya bir yere para göndermek yetkisini bir ya da birkaç üyesine verebilir.

MADDE 30 – DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Derneğin İç Denetimi

Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu ve dernek tüzüğüne göre, denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.

MADDE 31 – TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.

Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 (üçte iki) çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’dür (üçte iki). Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 32 – DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ

Genel Kurulun derneğin feshine karar alabilmesi için tüzüğe göre Genel kurula katılma hakkına sahip dernek üyelerinin (temsilci üyeler dahil) en az 2/3’ sinin (üçte iki) toplantıda bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler usulüne uygun olarak ikinci toplantıya çağrılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 (üçte iki) çoğunluğu ile alınması gereklidir. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından 5 (beş) gün içerisinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Fesih halinde derneğin menkul ve gayrı menkul malları Türk Yelken Vakfı’na devredilir.

Tasfiye ve intikal ilgililerin gözetiminde yapılır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:

 1. Tasfiyenin dernek tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması:

Genel kurul kararı ile feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi, tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılır.

Derneğin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye halinde Ankara Yelken Kulübü Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen derneklerin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar tüzükte belirtildiği şekilde devredilir.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun 7 (yedi) gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç 3 (üç) ay içinde tamamlanır.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 1. Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması:

Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE 33 – TÜZÜKTE AÇIK HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda yürürlükteki dernekler kanunu ve Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

MADDE 34 – KULÜBÜN RENKLERİ

Kulübün renkleri mavi, lacivert ve kırmızı’dır. Ayırıcı işareti mavi, lacivert ve kırmızı renkleri olan dalga figürü, yelkenli figürü ve Kulübün kısa adının baş harfleri olan “AYK” harflerini içeren bir tasarımdır.

MADDE 35 – DERNEĞİN BORÇLANMASI

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin müteselsil ve müşterek kefaleti ile borçlanma yapabilir. Borçlanma miktarı en son genel kurulda ibra edilen bilançonun gelir kalemleri toplamının yarısını geçemez. Borçlanma vadesi bir sonraki seçimli genel kurul tarihini geçemez. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 36 – TAŞINMAZ MAL EDİNME

Dernek, Genel Kurulun yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilir. Edinilen taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde Taşınmaz Mal Bildirimi doldurularak mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE 37 – ŞUBE KURULUŞU

Şube kurulması için dernek genel kurulu karar verir. Genel kurulun yetkili kılacağı en az üç kişinin imzaladığı iki adet Kuruluş Bildirimi ve aşağıda belirtilen ekler şubenin açılacağı yerin mülki idare amirliğine verilir.

 1. İlgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış iki adet dernek tüzüğü,
 2. Kurucuların nüfus cüzdan fotokopisi,
 3. Şube kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,
 4. Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,
 5. Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste,
 6. Şube açılması için Dernek Genel Kurulunca karar verilir. Yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul kararının fotokopisi,
 7. Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı fotokopisi.

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki şube kuruluş işlemlerinde istenen belgeler birer arttırılarak verilir.

MADDE 38 – ŞUBE GENEL KURUL TOPLANTILARI

Şubeler, olağan genel kurul toplantılarını, merkez olağan genel kurulu toplantısından en az 2 (iki) ay önce tamamlamak ve genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve genel merkezlerine bildirmek zorundadırlar.

MADDE 39 – ŞUBELERİN AMACI, ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

Şubelerin amacı, çalışma konuları ve çalışma biçimleri Ankara Yelken Kulübü Derneği tüzüğünde (Madde 3) belirtilenlerle aynıdır.

MADDE 40 – ŞUBE ORGANLARI

Şube Genel Kurulu:

Şubeye kayıtlı asli üyelerden Genel Kurula katılma hakkını haiz olanlardan müteşekkildir. Şube Genel Kurulu Ankara Yelken Kulübü Derneği tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre hareket ederler. Şube Genel Kurulları şube sınırları içinde ve derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda şu yetkilere sahiptir:

Geçen çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma raporu, denetçilerin denetim raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini görüşüp gerekirse onaylamak ve Yönetim Kurulunu ibra etmek, gelecek çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma programını, bütçe yönetmeliğini ve gelir gider çizelgelerini görüşüp onaylamak, Şube Yönetim ve Denetim kurulları asli ve yedek üyelerini seçmek.

Şube Yönetim Kurulu:

Genel Kurulca gizli oyla seçilen 5 (beş) asli 5 (beş) yedek üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu, üyeleri arasından başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir genel sayman seçer. Şube Yönetim Kurulu, şubenin icra organıdır. Yönetim Kurulu üyelerine, 3 (üç) yılda bir seçim yapılır. Çalışma usul ve esasları yönünden, görev bölümü, toplantı şekli, karar nisabı, boşalan üyeliğin doldurulması, şubeyi temsil ve yetki hususlarında Ankara Yelken Kulübü Derneği tüzüğünde belirtilen kurallara göre hareket eder. Şubeyi Başkan veya seçeceği bir veya birkaç üye temsil eder. Yönetim Kurullarının temsil, idare, tasarruf, iltizam yetkileri yalnız şubeye münhasır olup, derneği bağlayıcı muamele yapılamaz. Müessese kurmak, gayrimenkul alım satımı, bağış, ipotek ve benzeri muameleler, inşaat, gelecek yıllara sari taahhütler, dava takip, feragat, kabul, sulh ve ibra için Merkez Yönetim Kurulundan yetki alınması mecburidir. Şubeler, Merkez Yönetim Kurulunun, mevzuata, Dernek tüzük ve yönetmeliklerine aykırı düşmeyen talimat ve emirlerine uymaları zorunludur. Bütçe tasarıları, Merkez Genel Kurul toplantısının yapıldığı aydan 3 (üç) ay önce Merkez Yönetim Kuruluna gönderilir ve Merkez Yönetim Kurulunca onaylanan veya değiştirilen durumu ile Genel Kurula sunulur. Dernekler Kanununa, Dernek tüzüğü ve yönetmeliklere göre tutulan defterler, alınan makbuz, fatura ve sair belgeler saklanıp teftiş ve kontrole hazır bulundurulur. Faaliyetlerine son verilen şubelerin mal varlıkları, defterleri, vesair evrakı Dernek Genel Merkezine zimmetle devir ve teslim edilir. Genel Merkezin her türlü bilgi istekleri şubelerce derhal karşılanır. Dernek Genel Merkezince alınan kararlarla ilgili işlerin şube sınırları içinde uygulanmasını temin eder. Genel Kurul raporlarını 30 (otuz) gün içinde ilgili mercilere verir ve hepsinden birer adet dernek merkezine yollar. Şube Yönetim Kurulu, uygulamalarının dernek merkezi ile uyumlu yürümesi için Merkez Yönetim Kurulu ile gerekli ve yeterli iş birliği ve temasta bulunur. Şube personelini tayin eder ve gereğinde görevden alır.

Şube Denetleme Kurulu:

Genel Kurulca 3 (üç) yıllığına seçilen 3 (üç) asli ve 3 (üç) yedek üyelerden oluşur. Denetleme Kurulu üyeleri, kendi başkanlarını seçer, çalışma usul ve esasları yönünden Ankara Yelken Kulübü Derneği tüzüğünde belirtilen kurallara göre hareket eder.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU
Başkan: Alp ACAR
Başkan Yrd: Ş.Şinasi ŞANSAL
Sekreter: Yeşim N. GÜNGÖR
Sayman: Adnan SÜRMELİ
Üye: Erdoğan CAMCI